Rehabilitering

Rehabilitering

Vi öppnar en väg tillbaka till arbetslivet

”Ett hållbart arbetsliv i byggsektorn”

Galaxen Byggs uppgift är att ordna arbetsförlagd rehabilitering genom anpassat arbete för personer med funktionsnedsättning och med bakgrund från byggsektorn. Målet för verksamheten är att arbetstagaren ska kunna återvända till ordinarie arbete utan lönestöd. Rehabiliteringsarbetet bygger på ett nära samarbete mellan anpassningsgrupp, Galaxen Bygg, individ och företag.

Byggbranschens Rehabiliteringsmodell (klicka på bilden för att förstora)

Anpassningsgrupp
Anpassningsgruppen är byggbranschens samlade kraft i rehabiliteringsfrågor. Gruppen består av arbetsförmedlare från Af, handläggare från Fk, rehabiliteringsansvariga från den fackliga sidan samt arbetsgivarrepresentanter. Enligt överenskommelse mellan Af, Fk och Galaxen Bygg anmäls samtliga individer, med bakgrund från byggsektorn och som har en funktionsnedsättning, till Anpassningsgruppen (RAB). Gruppens arbete är ett lagarbete och alla medlemmar i gruppen ansvarar för att inom respektive verksamhetsområde identifiera individer som kan vara aktuella för anpassningsgruppens arbete. För att gruppen ska kunna hjälpa individen på bästa sätt krävs medicinsk dokumentation som klarlägger funktionshindret samt att individen är positivt inställd till rehabiliteringsinsatsen.

Som bilden visar är det ingen självklarhet att alla ärenden resulterar i en Galaxenanställning. I de fall som en sådan anställning rekommenderas av anpassningsgruppen är det gruppens gemensamma ansvar att finna lämplig placering. Anställningsformen omgärdas av särskilda regler som byggsektorns parter kommit överens om. Handläggaren på Galaxen Bygg administrerar vidare alla handlingar såsom handlingsplan för rehabilitering, anställningsbekräftelse samt övrig dokumentation i Galaxen Byggs administrativa system.

Målet med rehabiliteringsverksamheten är att individen ska återgå till arbete utan lönestöd.

Uppföljning
Galaxen gör regelbundna uppföljningar. Syftet är att tillse att rehabiliteringen fortskrider enligt handlingsplan. Galaxen gör minst fyra uppföljningar per individ och år. Finns det behov av fler uppföljningar görs det. Galaxens handläggare är ett stöd för både arbetsgivare och arbetstagare. Om det uppstår avvikelser vid uppföljningar medverkar handläggaren till att problemet uppmärksammas av båda parter och i samverkan försöka hitta en lösning. I annat fall återrapporteras ärendet till anpassningsgruppen.

Lönebidrag
Beslut om lönebidrag tas av Arbetsförmedlingen. Bidragets storlek baseras på funktionsnedsättning och aktuella arbetsuppgifter. Galaxen administrerar lönebidraget via vårt webbaserade system och utbetalning sker månadsvis i efterskott. Närvarorapportering från företaget sker även den via vårt webbaserade system.