Tidig rehabilitering

Projekt – Galaxenmodellen för tidig rehabilitering

Detta är ett pilotprojekt med syfte att utveckla en modell för tidig rehabilitering. Modellen ska underlätta och påskynda återgång i arbete och därmed motverka långtidssjukskrivning hos yrkes-arbetare i hela branschen. Arbetet bygger vidare på den rehabiliteringsmodell för arbetslösa och långtidssjukskrivna som Galaxenbolagen tillämpat under snart tjugo år. Galaxen tar i detta projekt steget från en passiv mottagare av långtidssjuksrivna och arbetslösa till en aktiv aktör i rehabiliteringsfrågor inom bygg-branschen. Arbetet kommer att ske i nära samarbete mellan Galaxen Väst, Galaxen Syd, CentralGalaxen och ägarföretagen Skanska, NCC, Peab och JMs divisioner/regioner väst och syd samt två mindre företag i projektområdet.

Målet är att utveckla en modell som på ett systematiskt och kreativt sätt stöder tidiga rehabiliteringsinsatser. Modellen ska också kunna användas av små och medelstora företag som inte själva har möjlighet att bygga upp en enhet för rehabiliterings-frågor i sin organisation. Projektet kommer att pågå två år, tom 2007-06-30.

Projektet avser i första hand yrkesarbetare som varit sjukskrivna minst i tre veckor. Det gemensamma arbetet ute i företagen kommer inledningsvis att genomföras enligt den plan som framgår av figur 1 (se länk nedan). Arbetssättet kan mycket väl komma att ändras under projekttiden för att bättre passa in i företagens övriga rehabiliteringsarbete. Målet är att förkorta rehabiliteringstiden för sjukskrivna medarbetare.

Via företagens löne- eller PA-system identifieras personer som varit sjukskrivna tre veckor eller har ett flertal korta sjukskriv-ningsperioder under det senaste året. Dessa personer tas upp som ärenden vid regelbundna möten mellan företagets personal-handläggare, facklig representant och Galaxens handläggare/ uppföljare. För att kunna besluta om preventiva insatser eller stegvisa anpassningar med målet att nå långsiktigt hållbara lösningar bör ingen gallring ske innan det första mötet.

Ansvarig personalhandläggare bokar så snart som möjligt ett möte med de personer som bedöms behöva stöd för att komma tillbaka i arbete. Med på mötet är medarbetaren, en handläggare från Galaxen och en facklig representant om han/hon så önskar. Inför mötet ska den sjukskrivne tydligt informeras om att avsikten med mötet är att man tillsammans ska hitta vägar för den sjukskrivne så snart som möjligt, utifrån sina förutsättningar, ska kunna återgå i någon form av arbete på deltid eller heltid. Det ska också vara tydligt att det förväntas att medarbetaren aktivt bidrar i denna process. Mötet dokumenteras och under-laget, en rehabiliteringsutredning av god kvalitet, färdigställs av Galaxen och undertecknas av arbetsgivare och arbetstagare. Det är också viktigt att den sjukskrivne vid detta möte har med sig läkarutlåtande för att kunna bedöma möjligheter och begränsningar i arbetsförmågan.

I de fall man beslutar att gå vidare i rehabiliteringsprocessen får Galaxen uppdraget att, i samarbete med företaget, hitta ett lämpligt anpassat arbete. En handlingsplan för rehabiliteringen kommer att upprättas tillsammans med medarbetaren och berörd chef. Galaxens handläggare eller preventionspilot är sedan med vid introduktionen på den nya eller ”nygamla” arbetsplatsen och kommer därefter att ha fortsatt kontakt med medarbetaren och följa utvecklingen.

Avsikten är inte att Galaxen ska ta över företagets rehabiliteringsansvar men vara ett stöd för att förbättra och påskynda rehabiliteringsprocessen.

I de fall man inte lyckas hitta någon lösning i företaget kommer man att initiera ett rehabiliteringsmöte tillsammans med försäkringskassan, den sjukskrivne, personalhandläggare/chef, facklig representant, behandlande läkare och eventuellt en representant för Galaxen. Om företaget kan anses ha uttömt sina möjligheter kan ärendet tas upp i Länsanpassningsgruppen Bygg i berörd region. Där kan man hitta en lösning inom ramen för Galaxens ordinarie verksamhet.

Projektets ambition är att utvecklingen av en tidig rehabiliterings-modell ska ske i samverkan mellan arbetsgivar- och arbetstagar-parterna och försäkringskassan. Galaxen kommer att förankra projektet i Länsanpassningsgruppen Bygg (LAB), där parterna, försäkringskassan, länsarbetnämnden och i vissa fall även företagshälsovården ingår.

För att mäta effekterna av att arbeta enligt Galaxenmodellen i tidig rehabilitering kommer en nulägesanalys av sjukfrånvaron i respektive företag att genomföras. Dessa uppgifter kommer sedan att följas upp kontinuerligt under projekttiden med syfte att påvisa effekterna av ett förändrat arbetssätt.

Slutrapport Tidig rehabilitering

Se bildbeskrivning

Projektledare EvaLena Palander