Aniara

En mycket betydelsefull del för ett lyckat rehabiliteringsarbete i Galaxen är att avgöra vilken grad av funktionsnedsättning som den som ska anställas i Galaxen har. En riktigt bedömd funktion ger möjlighet att utforma ett arbete som är väl anpassat för den anställde och dessutom är bedömningen en viktig grund för hur rehabiliteringen, i form av träning, skall gå till. Dessa båda faktorer är avgörande för att rehabiliteringen skall bli framgångsrik.
Funktionsnedsättningen ligger även till grund för det lönebidrag som kan beviljas. Vi bedömer att projektet kommer att ge en stor vinst för individerna i form av återvunnen funktion genom det träningsprogram som planeras. För företagen finns även en vinst i att individen kan klara av sitt nya arbete på ett bättre sätt. För samhället finns en vinst i minskade kostnader för sjukskrivning och en mer rättvis bedömning av funktionsnedsättningen som bestämmer lönebidragsnivån och på sikt få ett arbete utan lönebidrag.

Inom företagshälsovården har man under lång tid arbetat med metoder för att bestämma funktionsgraden i rörelseorganen. Det finns färdigutvecklade funktionsundersökningar som på ett tillförlitligt sätt kan ge en bild av vilka funktioner som är nedsatta och vilken träning som är lämplig. Undersökningen resulterar även i direkta individualiserade träningsråd.

Syftet med projektet är
att vi på ett noggrannare sätt skall bestämma graden av funktionsnedsättning inför placeringen. Under anställningstiden utarbetas ett individuellt träningsprogram och uppföljning av träningen under anställningstiden.

På detta sätt skulle den Galaxenanställde kunna träna upp förlorade muskelfunktioner eller rörelseinskränkningar och återvinna funktion under tiden vilket skulle öka möjligheten att få en heltidsanställning i sitt nya arbete utan lönebidrag.

Projektplan
Ergonomer i företagshälsovården i hela landet engageras för att utföra funktionsundersökningar av de som av anpassningsgruppen bedömts vara lämpliga för en Galaxenanställning. Funktionsundersökningen skall även utmynna i ett individuellt träningsprogram. Ergonomen skall vidare medverka i anpassningsgruppens möte för att diskutera vilken typ av arbetsuppgifter som kan vara lämpliga för den anställde med hänvisning till undersökningens resultat.

Träningens effekt skall följas med förnyade funktionsundersökningar varje halvår och resultera i ytterligare träningsråd och en ny bedömning av funktionsgraden. Detta skall tillsammans ge en effektivare rehabilitering som bygger på egenaktivitet. Uppföljningen skall ge återkommande råd som kan förbättra effekten av träningen.

Projekttid
Ett pilotprojekt för tre olika län har startat den 1 juli 2001. Efter att pilotprojektet pågått under ett år utvärderas detta och huvudprojektet kan starta efter att justeringar gjorts med pilotprojektet som grund.

Huvudprojektet beräknas kunna starta under våren 2002 och insatstiden pågå under fyra år. Resultaten av undersökningarna skall under tiden kontinuerligt insamlas för att bearbetas så att en utvärdering kan göras efter två respektive fyra års anställningstid.

Under projekttiden skall förutom de mätningar som ingår i funktionsundersökningen även sådana parametrar som anställningstid, lönebidragsandel, frånvaro, ohälsa och sjukskrivning registreras.

Slutrapport Aniara