AFA-uppdrag

AFA-UPPDRAG – GALAXENS MODELL
FÖR PREVENTION OCH REHABILITERING
TILLÄMPAD I KOMMUN OCH LANDSTING

Galaxens rehabiliterings- och preventionsmodell har visat sig fungera väl i den svenska bygg- och anläggningsindustrin och huvuddragen i Galaxens verksamhet borde vara tillämpliga inom andra delar av arbetsmarknaden.

På uppdrag av AFA kommer CentralGalaxen Bygg att genomföra en förstudie i syfte att undersöka förutsättningarna att överföra Galaxenmodellen från byggsektorn till den kommunala och landstingskommunala sektorn.

För kommunens och landstingens framtida framgång, kommer det att vara direkt avgörande hur väl de olika funktionerna i det förebyggande arbetet kan samarbeta. För att skapa snabba och flexibla organisationer är det väsentligt med korta vägar till beslut. En av de viktigaste förutsättningarna för att detta skall uppnås är ett bra och väl utvecklat samarbetsklimat.

Fas 1
Förstudien begränsas geografiskt till Borlänge kommun och Landstinget Dalarna. Kommunens och Landstingets storlek och personalgruppernas omfattning gör det möjligt att genomföra en förstudie under en relativt kort tidsperiod. Både Kommunen och Landstinget hade dessutom tidigare på eget initiativ, sökt information om Galaxenmodellen hos det regionala Galaxenbolaget.

Steg ett i förstudien är att identifiera de för projektet lämpliga nyckelpersoner som är aktiva inom rehabilitering och i det förebyggande arbetet. De är mycket viktigt att dessa personer blir delaktiga i processen. Det är även viktigt att samtliga arbetsgivareorganisationer och fackliga organisationer får en aktiv roll i projektet.

Ingående diskussioner med de politiskt och administrativt ansvariga i Borlänge kommun och Landstinget Dalarna kommer att beröra förutsättningarna och villkoren för en Kommun & LandstingsGalax.

Följande delar ingår i en förstudien
* Identifiering och beskrivning av vad som tidigare gjorts inom området
* Identifiering och beskrivning av förutsättningarna för bildandet av anpassningsgrupper
* Identifiering och engagerande av befintliga strukturer för rehabilitering och förebyggande arbete
* Genomgång av sjukskrivningsstatistik främst långa sjukfall
* Kontakt med AMS och genomlysning av förutsättningarna för lönebidrag
* Kontakter med kommunens och landstingens företrädare för att undersöka förutsättningarna för bildande av ett Galaxenbolag

Förstudien beräknas pågå fram till 2003-12-31

Förstudien visar att det finns goda förutsättningar och ett stort intresse hos Borlänge Kommun och Landstinget Dalarna att införa en Galaxenmodell. AFA har därför beslutat att ge CentralGalaxen i uppdrag att fortsätta arbetet och även genomföra nästa steg, implementeringen av Galaxenmodellen i Borlänge Kommun och Landstinget Dalarna.

Fas 2
Tidigare försök har identifierat några framgångsfaktorer som inte bör åsidosättas vid introduktion i annan bransch.

* Bildande av en juridisk person som bär idén
* Arbete genom anpassningsgrupper
* Tydligt arbetssätt via
– Handläggare
– Uppföljare
– Arbetsmiljöpilot
* Kollektivavtalstillägg
* Administrativt system som kan stödja modellen

Förstudien har inte heller givit underlag för att någon av dessa punkter kan anses vara mindre relevant vid implementering i kommun och landsting.

Mot bakgrund av resultatet av förstudien och erfarenheten från många års arbete i byggbranschen kommer genomförandefasen innehålla följande insatser.

1. CentralGalaxen implementerar Galaxenmodellen på grundval av den genomförda förstudien i både den kommunala och landstingsverksamheten. Modellen bygger på Galaxens nuvarande rehabiliteringsmodell och innehåller både rehabiliteringsverksamhet i form av rehabilitering genom anpassat arbete och förebyggande arbete i form av arbetsplatspilotverksamhet.

2. Anpassningsgrupper bildas med medverkan av de fackliga företrädarna och arbetsgivarsidan samt länsarbetsnämnden/arbetsförmedlingen, försäkringskassan och företagshälsovården.

3. För att underlätta övergången till en Galaxenanställning för dem som har en anställning och öka tillgången på platser genom att underlätta för arbetsgivarna att ta emot en Galaxenanställd bör parterna, likt byggbranschen, enas om ett kollektivavtalstillägg. CentralGalaxen bistår parterna med förslag och erfarenhet från byggbranschen för att utarbeta ett sådant tillägg.

4. Ett kommun- och landstingsägt bolag bildas för att administrera och följa upp verksamheten. Bolaget skall ägas av huvudmännen Borlänge Kommun och Landstinget Dalarna. CentralGalaxen upprättar ett förslag som sedan behandlas av respektive organisations juridiska ombud.

5. CentralGalaxen fortsätter det påbörjade arbetet med att hitta formerna för lönestöd för redan anställda i kommun och landsting. Både RFVs och AMS förslag till effektivare rehabilitering och lönebidragsutredningen innehåller just förslag om att ge långtidssjukskrivna anställda möjlighet till någon form av lönestöd då de inte kan återgå till sitt gamla arbete.

6. Grundläggande utbildning av handläggare, uppföljare och arbetsplatspiloter genomförs.

Insatserna kommer inte att ske i kronologisk ordning utan kommer att pågå parallellt under hela projekttiden. CentralGalaxens arbete förutsätter också att Borlänge Kommun och Landstinget tillsammans tar för genomförandet nödvändiga beslut.

På begäran av Borlänge kommun och Landstinget Dalarna förlängdes AFA-uppdraget under första kvartalet 2005. Under denna period färdigställdes och förhandlades de särskilda reglerna för en s k ROSAB-anställning, bolagsbildningen slutfördes: bolagsordningen och de ekonomiska insatserna för respektive part lades fast. Förutsättningar för representanternas medverkan i den Centrala RehabiliteringsGruppen lades fast.

CentralGalaxen bistod också Borlänge Kommun och Landstinget Dalarna i diskussioner med Länsarbetsnämnden om medel för lönebidragsanställningar samt i att färdigställa en ansökan till EFS-rådet om ekonomiskt stöd från Europeiska Socialfonden för driften av ROSAB-verksamheten under etableringsfasen d v s de två första åren. När CentralGalaxen lämnade sittuppdrag i april 2005 hade alla erforderliga beslut fattats och verksamheten var klar att startas upp.

Projektledare Eva-Lena Palander

Slutrapport Implementering Galaxenmodellen i Kommun och Landsting