Rapporter

Här kan du ladda ner rapporter

Under denna rubrik har vi samlat sammanfattningar av rapporter från utredningar eller studier inom områdena rehabilitering och ergonomi. Rapporterna i sin helhet hittar du under fliken projekt.

01 Fallskyddskampanj 1999 – 6 sidor
Byggbranschens fallskyddskampanj genomförd av Galaxens byggpiloter
Rapport Fallskydd.pdf

02 RAPPORT BYGGPILOTPROJEKTET  – 17 sidor
Byggpilotprojektet har under relativt kort tid blivit väletablerat i branschen. I detta arbete har vi utvecklat arbetsplatsnära prevention.
Byggpilotrapport.pdf

03 Att få ut SBUFs  rapporter – 17 sidor
Galaxen i uppdrag att föra ut forskningsresultat från SBUF till skolor och byggarbetsplatser.
SBUFs rapporter_06.pdf

04 SBUFs bilder. Att få ut budskapet – 12 sidor
OH bilder
SBUFs bilder genom byggpiloterna_06.pdf

05 Byggpilotrapport Nr 2 – 20 sidor
I projektet ”Byggpiloterna” har man lycktas få praktiker och brukare att nå varandra på ett mycket givande sätt för att utveckla det förebyggande arbetet på arbetsplatsen.
Byggpilotrapport nr 2.pdf

06 Balansförmåga hos byggelever – 21 sidor
Fallolyckor och belastningsskador utgör de olyckstyper som kräver flest sjukdagar där fallolyckorna toppar med i genomsnitt 34 dagar.
Balansförmåga hos byggelever.pdf

07 Balansträning – funktionell prevention av fall och belastningsskador – 17 sidor
Yrkesgrupperna i byggsektorn ligger mycket högt i den svenska arbetsskadestatistiken, främst på grund av fallolyckor men också vad gäller och sjukdomar i muskler och skelett.
Balansträning funktionell prevention av fall och belastningsskador.pdf

08 Branschprogram för den svenska byggsektorn 2006-2010 med medel från AFA redovisning del 1, 13 sidor
1.Idéseminarium
2. Ta fram kriterier samt vilka arbetsmoment och yrken som kan underlättas
3. Arbetsplatsanalys
Branschprogram 2006-2010 AFA. Redovisning del 1 Teknik 071106.pdf

09 Resultatrapport Piteå gymnasium – 18 sidor
Inventeringen av olika arbetsmoment inom byggindustrin är av ett stort värde för preventionsarbetet i byggbranschen. Resultaten kan även få stor betydelse i gymnasie- och lärlingsutbildningen.
Resutatrapport Piteå Gymnasium 2008.pdf

10 Teknikutveckling 100 arbetsmoment AFA
Branschprogram för den svenska byggsektorn 2006 – 2010 AFA.
Analyserna av de 100 arbetsmomenten har genomförts på 51 manliga deltagare från gymnasiet, lärlingar,yrkesverksamma byggnadsarbetare samt Galaxenanställda, på byggen runt om i Sverige, från Piteå till Göteborg.
Teknikutveckling. 100 arbetsmoment AFA Branschprogram.pdf