Galaxens verksamhet förebyggande arbetsmiljöarbete

Mål
Galaxens mål är att vara en resurs till företag, arbetstagare samt till skolor med inriktning mot byggbranschen där vi kan bidra med praktiska erfarenheter samt vår kunskap om arbetsmoment kopplade till användarens krav och förutsättningar.

Skolverksamhet
Galaxen medverkar i en långsiktig satsning inom arbetsmiljöområdet på gymnasieskolornas byggprogram. Parterna i byggbranschen har tilldelat Galaxen Bygg AB medel för att kunna erbjuda skolan kompetens och erfarenheter som ett komplement till den ordinarie utbildningen, för att lyfta fram vikten av fysisk träning, praktisk ergonomi och säkerhet.
Avsikten är att påverka inställningen hos de kommande arbetstagarna i branschen till bättre syn på arbetsmiljö i sammarbete med arbetsgivarna. Med gymnasieskolans mål för de yrkesinriktade kurserna att ”arbetet ska genomföras på ett ergonomiskt, hälsosamt och säkert sätt för att förebygga förslitningar och andra besvär och skador” kan byggbranschen och skolan tillsammans därför skapa en grund för att de kommande arbetstagarna och arbetsgivarna i branschen ska få ett hälsosamt och utvecklande arbetsliv.

Denna verksamhet startade läsåret 2011/2012 och bygger på Galaxens kunskap och erfarenhet inom förebyggande arbetsmiljöarbete. Galaxen lokalt är ansvariga för att erbjuda utbildningarna till byggprogrammen. Samverkan sker med Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN).
Det erbjudande skolorna får av branschen genom Galaxen omfattar en halv dag per grupp och läsår. Ett program har arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter från Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN), rikstäckande byggföretag och gymnasieskolan.

Grovplanering av skolutbildningen:
År 1: Hälsoinriktat, Grundergonomi, Säkerhet, Fyra fystester som utgör grunden för byggare
År 2: Belastningsergonomi, Risker inom byggbranschen och Uppladdningen bygg
År 3: Repetition av år 1 och 2, Genomgång av Boken Prevention och praktisk ergonomi samt en enkät.

Utbildning
Galaxen kan bidra till ett hållbart arbetsliv där arbetsmiljöarbetet är en resurs för både arbetsplatsen och individen. Vi ger ett helhetsgrepp på det förebyggande arbetet inom olika arbetsmoment. Vår kompetens bygger på praktiska erfarenheter från besvär och anpassning av individer genom analyser av så väl arbetsmomentet som verktyg och hjälpmedel.
Branschens parter har avtalat om utbildningsprogram för skyddsombud. Byggbranschens Centrala Arbetsmiljöråd (BCA) har gjort en läroplan för vad utbildningen skall innehålla. Även arbetsledare deltar på dessa utbildningar. Galaxen kan medverka i delar av denna läroplan med inriktning på förebyggande kunskaper.