Förebyggande arbetsmiljöarbete

Generell grund

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet har till syfte att förhindra att någon ska drabbas av sjukdom eller besvär i arbetet.
Det finns över 2500 olika arbetsmoment inom byggsektorn. Därtill kommer att arbetsmomenten utförs i olika höjder med olika vikter och under skiftande väderleksförhållanden mm. Vikten av god hälsa genom rätt kost underlättar för alla.

”Att komma före”, förebyggande, är individanpassad information samt åtgärder.
Galaxens användbara metoder är en av de viktigaste förutsättningarna för att lyckas med förebyggande arbete. Det kan handla om att kunna åtgärda negativa arbetsställningar med hjälpmedel, men lika ofta handlar arbetet om att förändra attityderna till arbetet eller arbetsmomentet.

Praktisk ergonomi är att arbeta med förändring av arbetsmomentets innehåll. Avsikten är att ta bort onödigt tunga lyft men också sträva efter att hitta bättre arbetsmetoder för att minska den statiska belastningen på kroppen. Det gäller både att förändra de verktyg och metoder som används men också att förbättra förhållandena vid arbetets utförande.

Galaxens sju grunder för förebyggande arbetsmiljöarbete

Galaxens sju begrepp grundar sig på vetenskapligt och praktisk grundarbete inom det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

1:7. Praktisk ergonomi
Praktisk ergonomi: 50% Teori 50% Praktik.
Begreppet praktisk ergonomi är en arbetsmodell präglad av en helhetssyn på människan.
Tar hänsyn till skillnader som storlek, styrka och förmåga.

Praktisk: saker vi gör.

Ergonomi: Ergonomi är att anpassa en riktigt utformad teknisk miljö till människans naturliga förutsättningar och behov.

2:7. Arbetsskadestatistik
Arbetsskadestatistik från Byggbranschens Centrala Arbetsmiljöråd (BCA ). Med arbetsskador menas anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomsfall, enligt BCA.

Arbetsskadestatistik från AFA. ”Vår (AFAs) arbetsskaderapport är Sveriges största. Den publiceras varje år i maj/juni och innehåller den senaste utvecklingen kring arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Rapporten bygger på ett mycket omfattande underlag. Mer än fyra miljoner människor omfattas av de kollektivavtalade försäkringarna och alla skadeanmälningar lagras i AFA Försäkrings databas som i dag innehåller mer än 10 miljoner ärenden. Databasen är en unik kunskapskälla.”
www.afaforsakring.se/Analys-och-statistik/Arbetsskaderapporten/

3:7. Belastningsergonomi AFS 2012:2
Föreskrifter om hur arbete ska utföras och planeras för att förebygga belastningsbesvär. T ex. fysisk belastning har olika karaktär. Människans kropp är gjord för rörelse. För att underhålla kroppens funktioner behövs en lagom blandning av rörelse, belastning och återhämtning.

4:7. Skattningsskala
Borg – skalan
Borgskalan är en skattningsskala för upplevd fysisk ansträngning. Den konstruerades av Gunnar Borg på 1960-talet för att användas i samband med arbetsprov.

5:7. Rörelselära
Biomekanik och rörelselära ger grundläggande kunskaper om människans rörelser och kroppsställningar med och utan verktyg samt hjälpmedel.

6:7. Bedömning av Verktyg/hjälpmedel
Bedömningen bygger på 10 frågor i arbetsmomentet där praktiker bör få större möjlighet att utvärdera de verktyg och hjälpmedel som användas i byggproduktionen.
Se avsnitt ”Analyser av arbetsmoment samt hjälpmedel och verktyg”.

7:7. Praktisk Ergonomianalys (PEA)
Praktisk Ergonomianalys är ett formulär med 18 frågor om det arbetsmoment som studeras. Bedömningarna av belastningen bygger på Arbetarskyddsstyrelsens AFS 2012:2 Belastningsergonomi.
Se avsnitt ”Analyser av arbetsmoment samt hjälpmedel och verktyg”.

Galaxens förebyggande arbetsmiljöarbete

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är upplagt i ett fyrapunktsprogram

De fyra punkterna är:
1 Minska arbetsmoment där människan används som stativ
2 Öka säkerheten i samtliga arbetsmoment individuellt och på arbetsplatsen
3 Upplysa om fallrisker
4 Aktiv Byggare för skolorna

Analyser av arbetsmoment samt hjälpmedel och verktyg

Genom analys utförd via frågeformulär kan man till synes lätt få tillgång till kunskaper om arbetsmomentets fördelar och brister.
Frågeformuläret kan ha den uppenbara fördelen att det underlättar erfarenhetsutbytet mellan olika delar av en verksamhet, mellan olika grupper. De enskilda arbetstagarna (experten) har ofta mycket direkta kunskaper om sin egen arbetsmiljö, som kan vara av värde att föra vidare. Dessa kunskaper kan också underlätta uppföljning av förebyggandearbete.

Praktisk Ergonomianalys
Praktisk Ergonomianalys är ett formulär med 18 frågor om det arbetsmoment som studeras. Bedömningarna av belastningen bygger på Arbetarskyddsstyrelsens AFS 2012:2 Belastningsergonomi. Vi använder precis som denna en skala med grönt för acceptabelt, gult för värdera närmare och rött för olämpligt. I den praktiska ergonomianalysen görs även mätningar av handstorleken. Vi anser att det är viktigt för bedömningen av belastningen av armen och även för att ge tillverkare av handverktyg ett normalmaterial över yrkesarbetarnas handmått för att kunna anpassa verktygen till verkliga förhållanden.
Se även ”Bedömning av verktyg och hjälpmedel”

Praktisk ErgonomiAnalys

Bedömning av verktyg och hjälpmedel
Praktiker bör få större möjlighet att utvärdera de verktyg och hjälpmedel som användas i byggproduktionen. Det kommer att öka produktiviteten och minska belastningarna i arbetet. Utveckling och utvärdering av verktyg och metoder är också en viktig del av yrkeskompetensen.

För att kunna göra en bra utvärdering behöver man den typ av analysinstrument som tagits fram av Galaxen. Genom att lära sig att använda formulären kan man på ett enkelt sätt jämföra för- och nackdelar mellan olika verktyg eller olika metoder i sitt arbete.

Frågeformulär för verktyg och hjälpmedel