För myndigheter

För myndigheter

Galaxen – ett icke vinstdrivande branschinitiativ till rehabilitering

Genom vårt unika avtal mellan arbetsmarknadens parter kan vi arbeta i en öppen atmosfär med fokus på individen.

Galaxen har funnits sedan 1986 och är ett icke vinstdrivande företag som ägs av Sveriges Byggindustrier, Målariföretagen, Skanska, NCC, Peab, JM och Bravida.

Galaxens rehabiliteringsresultat har genom åren varit mycket gott. Årligen lämnar ca 10% av Galaxarna sin galaxenanställning i placeringsföretaget med godkänt resultat.

I Galaxens arbete är syftet att personer med någon form av funktionshinder och med anknytning till bygg-, väg-, anläggnings- och bygghantverkssektorerna ska ges möjlighet till en rehabiliteringsanställning med stöd via Galaxen. Även tjänstemän i dessa sektorer är omfattas av Galaxens verksamhet.

Galaxen kvalitetssäkrar arbetet enligt EN-ISO 9001:2000, vilket innebär att vi följer en kvalitetsmanual med tillhörande rutinbeskrivningar.

Anpassningsgruppen
Anpassningsgruppen är motorn i rehabiliteringsprocessen. Här finns en samlad kompetens att tillgå. Gruppen hjälps åt att hitta bästa lösning för både företag och individ. Ledamöterna i anpassningsgruppen kommer från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Fack- och Arbetsgivarorganisationer. Det finns 25 regionala anpassningsgrupper i landet.  Ledamöterna i anpassningsgruppen skapar tillsammans en bred kontaktyta gentemot företag som ger stora möjligheter till placering av individen i rätt arbete på rätt sätt.

Vad är Galaxens uppdrag
Galaxen deltar i anpassningsgruppens arbete och får sitt uppdrag av anpassningsgruppen. Galaxen hittar tillsammans med individen lämplig placering utifrån dennes förutsättningar. Galaxen sköter administrationen i rehabiliteringsprocessen. Vi sköter arbetsplatsintroduktion, löpande uppföljningar (4/år) varav en resultatuppföljning som överlämnas i god tid inför omprövning av lönebidragsbeslut.  Samtliga kontakter med den anställde i Galaxen dokumenteras i vårt administrativa system.

Läs mer om hur Galaxen fungerar»